Zaštita od požara - priprema podloge

Prilikom nanošenja premaza bilo koje vrste prva faza i faza od krucijelne važnosti je priprema podloge, na taj način se postiže optimalna zaštita od požara. Premaz FLAMEX nanosi se na metalne konstrukcije bilo u spoljnim ili unutrašnjim uslovima na antikorozivni premaz (prajmer).

Sam prajmer mora biti kopatibilan sa FLAMEX -om. Nanošenje prajmera vrši se na prethodno pripremljenu podlogu(odmašćena, ravna, bez tragova rđe, čestica prašine i drugih).

Pre nanošenja FLAMEX-a proveriti da li je površina suva i očišćena od masti, prašine, tragova ulja i drugih vidova nečistoće koji bi mogli da ugroze adheziju protivpožarnog premaza(u daljem tekstu PP).Zaštita od požara

Celokupna količina čelika dovedena do potrebnog stanja tj fizički očišćena, suva i bez primesa tipa blata, ostataka betona, masnoće, cinkovih soli i ostalih nečistoća. U pojedinim slučajevima neophodno je pranje celokupne čelične konstrukcije. Ukoliko su prisutne kontaminacije u vidu ulja i masnoća potrebno je koristiti odgovarajuća sredstva za njihovo uklanjanje.Organske rastvarače (razređivače boje) ne bi trebalo upotrebljavati za odmašćivanje ili pripremu površine za nanos PP premaza budući da postoji rizik degradacije PP komponentama razređivača.

Standardni kompatibilni prajmeri

FLAMEX se može naneti na sledeće antikorozivne prajmere:

  • Alkidni prajmer
  • Alkid modifikovani prajmer
  • Vinil acetatni prajmer
  • Dvokomponentni epoksidni
  • Cink silikatni (neorganski cink)

Pocinkovane čelične konstrukcije

Postupak ‘’cinkovanja’’ podrazumeva nanošenja zaštitnog sloja cinka na čelik ili gvožđu cilju sprečavanja korozije. Uobičajeni metod je tzv ‘’toplo cinkovanje’’ kada se čelični elementi potapaju u rastopljeni cink. Čelik nakon procesa cinkovanja ima svetlu površinu gde se nalazi sloj čistog cinka. Ova površina je najčešće glatka tako da u od 24 do 72 časa nakon cinkovanja dovoljno da se površina učini blago hrapavom u cilju njene pripreme za nanošenje PP premaza.

Adhezija između premaza i pocinkovanog čelika je uvek dobra ukoliko je prošlo najmanje godinu dana od procesa cinkovanja, jer produkti korozije cinka formiraju veoma gust, nerastvorljiv zaštitni sloj koji lako prihvata sloj premaza. Nasuprot tome, kod sveže pocinkovanog sloja može doći do problema sa adhezijom tokom prva 24 do 72 časa nakon procesa cinkovanja.

Pre početka premazivanja, sveže pocinkovani čelik treba da bude čist, suv i bez bilo kakvih nečistoća, uključujući i cinkove soli i sve rastvore hroma. Ovo se može postići korišćenjem odgovarajućeg deterdženta i/ili posebnih smeša za tretiranje i odmašćivanje metala; njih bi takođe trebalo ukloniti čistom vodom pre nanošenja bilo kakvog zaštitnog premaza. U slučaju oštećenja površine zaštićene prajmerom, sve labave delove treba dobro očistiti čeličnom četkom i ukloniti pre nego što se površina dovede u originalno stanje nanošenjem novog sloja prajmera.

FLAMEX se može nanositi direktno na pocinkovani čelik, ali u slučaju sveže pocinkovanog čelika (kao što je naglašeno) ili uslova visoke vlažnosti, preporučuje se nanosenje adhezionog prajmera.