Uputstvo za primenu

Opšte uputstvo

Flamex se nanosi kao drugi sloj preko suvog antikorozivnog premaza koji je nanesen kao primarni sloj zaštite metalne površine. Sa površine antikorozivnog premaza moraju biti odstranjene hemijske i mehaničke nečistoće. Antikorozivni premaz (primarni sloj) mora biti kompatibilian sa Flamex-om. Za odrstanjivanje nečistoća koristiti odgovarajuća sredstva za odmašćivanje (kombinacija kompatibilnih PAM-ova i rastvarača).

Upotreba na čeličnim površinama

Flamex se nanosi na potpuno suv sloj kompatibilnog antikorozivnog premaza nakon pripreme površine.

Metalne površine koje ne sadrže gvožđe kao npr pocinkovani limovi mogu se zaštiti nanošenjem na potpuno suv sloj primarnog antikorozivnog premaza pogodnog za ovaj tip površina.

Flamex se koristi u isporučenom obliku. Proizvod je potrebno dobro promešati pre upotrebe odgovarajćom mešalicom. Ukoliko je neophodno proizvod razrediti sa 3 do 5% demi vode.

Nanošenje

Sredstva za nanošenje

Flamex se može nanositi četkom, valjkom ili air less uređajem za nanošenje. Za detaljnije informacije o karakteristikama air less uređaja obratiti se proizvođaču.

Uslovi za nanošenje

Premaz se najuspešnije nanosi po suvom vremenu u uslovima niske ili umerene vlage. Ambijentalni uslovi nanošenja: vazduh do 80% vlažnosti i min +5 °C Temperatura podloge min +5 °C Sprečavanje kondenzacije na površini: temperatura površine treba da bude na bar 2 °C iznad tačke rose ambijentalnog vazduha

1.1. Optimalne karakteristike podloge i ambijentalnog vazduha vs podloge

ambijentalni vazduh, °C vlaga,% t podloge, °C
poželjno 13 do 30 do 80 13 do 30
donja granica 5 0 5
gornja granica 43 80 30

Postupak nanošenja

Potrebnu debljinu premaza za postizanje zahtevanog stepena protivpožarne zaštite za određeni tip metalnog profila daje proizvođač.

1.2 Debljina nanetog filma vs vremenska zaštita od požara

faktor preseka(F/V)zaštita 30 minzaštita 60 minzaštita 90 min

debljina premaza
faktor preseka(F/V) zaštita 30 min/td> zaštita 60 min zaštita 90 min
manje od 100 ≤ 450 mikrona 600 do 1050 1050 do 1700
100 do 150 675 do 900 675 do 900 1700 do 2400
150 do 200 675 do 900 1050 do 1400 2400 do 3100
200 do 250 900 do 1025 1725 do 2100 više od 3100
250 do 300 1025 do 1225 2100 do 2450 više od 3400
više od 300 više od 1400 više od 2450 više od 3800